www.PRAMENY.net občerstvení pro duši

Hry - kategorie

Zdravím z nových Pramenů, na stránkách ještě pracujeme takže vše ještě není úplně dokončené. Bohužel nebylo možné přenést hodnocení a komentáře ze staré verze, začínáme tedy nanovo.

Právě přítomno: 54 hostů a žádný člen

Trápení

: ***** (0, 0 Votes)

Rozvíjející se poupěŽalm 28:7 Hospodin je síla má a štít můj, mé srdce v něj doufá. Pomoci jsem došel, proto v srdci jásám, svou písní mu budu vzdávat chválu.

Žalm 34:19-20 Hospodin je blízko těm, kdo jsou zkrušeni v srdci, zachraňuje lidi, jejichž duch je zdeptán. Mnoho zla doléhá na spravedlivého, Hospodin ho však ze všeho vysvobodí.

Žalm 57:2-4 Utíkám se do stínu tvých křídel, dokud nepomine zhoubné nebezpečí.Volám k Bohu Nejvyššímu, k Bohu, jenž za mě dokončí zápas. Sešle pomoc z nebe, zachrání mě, potupí toho, kdo po mně šlape. Bůh sešle své milosrdenství a věrnost.

Žalm 119:154 Ujmi se mé pře a zastaň se mne, zachovej mi život, jak jsi řekl.

Izajáš 49:15-16 Cožpak může zapomenout žena na své pacholátko, neslitovat se nad synem vlastního života? I kdyby některé zapomněly, já na tebe nezapomenu. Hle, vyryl jsem si tě do dlaní.

Žalm 27:10 I kdyby mě opustil můj otec, moje matka, Hospodin se mě vždy ujme.

Žalm 46:2-3 Bůh je naše útočiště, naše síla, pomoc v soužení vždy velmi osvědčená. Proto se bát nebudeme, byť se převrátila země a základy hor se pohnuly v srdci moří.

Žalm 147:3 Hospodin uzdravuje ty, kdo jsou zkrušeni v srdci, jejich rány obvazuje.

Jeremjáš 31:13 “Jejich truchlení změním ve veselí, místo strasti jim dám útěchu a radost.

Žalm 27:5 On mě ve zlý den schová ve svém stánku, ukryje mě v skrýši svého stanu, na skálu mě zvedne.

Přísloví 15:13 Radostným srdcem zkrásní tvář, kdežto trápení srdce ubíjí ducha.