www.PRAMENY.net občerstvení pro duši

Hry - kategorie

Zdravím z nových Pramenů, na stránkách ještě pracujeme takže vše ještě není úplně dokončené. Bohužel nebylo možné přenést hodnocení a komentáře ze staré verze, začínáme tedy nanovo.

Právě přítomno: 43 hostů a žádný člen

Důvěra Bohu

: ***** (0, 0 Votes)

Důvěřuj BohuŽalm 37:3-6 Doufej v Hospodina, konej dobro, v zemi přebývej a zachovávej věrnost. Hledej blaho v Hospodinu, dá ti vše, oč požádá tvé srdce. Svou cestu svěř Hospodinu, doufej v něho, on sám bude jednat. Dá, že tvoje spravedlnost zazáří jak světlo, jako polední jas tvoje právo.

Přísloví 3:5-6 Důvěřuj Hospodinu celým srdcem, na svoji rozumnost nespoléhej. Poznávej ho na všech svých cestách, on sám napřímí tvé stezky.

Přísloví 3:26 Hospodin bude po tvém boku, bude střežit před pastí tvou nohu.

Přísloví 19:23 Bázeň před Hospodinem vede k životu; nasycen přečkáš noc a nic zlého tě nepostihne.

Filipským 1:6 Jsem si jist, že ten, který ve vás začal dobré dílo, je také do dne Ježíše Krista dokončí.

Židům 10:35 Proto nezahazujte svou smělou důvěru, která má velikou odplatu.

Efezským 3:11-12 podle odvěkého určení, které naplnil v Kristu Ježíši, našem Pánu. V něm smíme i my ve víře přistupovat k Bohu svobodně a s důvěrou.

1. Petrova 5:7 Všechnu `svou starost vložte na něj´, neboť mu na vás záleží.

1. Janova 5:14-15 A toto je ta smělá důvěra, kterou máme k němu, že o cokoli bychom prosili podle jeho vůle, slyší nás. A víme-li, že nás slyší, když o cokoli prosíme, víme, že prosby, které jsme mu předkládali, máme naplněné.

Žalmy 31:15 Já však, Hospodine, důvěřuji tobě, pravím: “Ty jsi můj Bůh,

1. Janova 3:21-23 Milovaní, jestliže nás naše srdce neodsuzuje, máme k Bohu smělou důvěru. A o cokoli prosíme, přijímáme od něho, neboť zachováváme jeho přikázání a děláme to, co je v jeho očích příjemné. A to je to jeho přikázání, abychom uvěřili jménu jeho Syna Ježíše Krista a milovali jedni druhé, jak nám dal přikázání.

1. Korintským 1:9 Věrný je Bůh, jímž jste byli povoláni ke společenství jeho Syna Ježíše Krista, našeho Pána!

1. Korintským 10:13 Nepotkala vás zkouška nad lidské síly. Bůh je věrný: nedopustí, abyste byli podrobeni zkoušce, kterou byste nemohli vydržet, nýbrž se zkouškou vám připraví i východisko a dá vám sílu, abyste mohli obstát.

2. Tesalonickým 3:3 Pán je však věrný: on vás posílí a ochrání od zlého.